User Profile

alex phong

Bio Statement

Cũng như mọi Nhà nước khác, thực chất, đặc điểm pháp luật của Nhà nước ta phù hợp mang bản tính, đặc điểm của Nhà nước, do bản chất, đặc điểm và các nhiệm vụ của Nhà nước ta trong từng quá trình cách mạng quyết định.

Điều 2 Hiến pháp 1992 (sửa đổi) xác định: “Nhà nước cùng hòa thị trấn hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền thị trấn hội chủ nghĩa của dân chúng, do quần chúng. #, Vì quần chúng. #. Gần như quyền lực nhà nước thuộc về dân chúng mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp người lao động mang giai cấp nông dân và nhóm trí thức”.

Tham khảo thêm: https://forum.openwrt.org/t/shows-broken-image-icon/23407

Bản chất của pháp luật Nhà  nÆ°á»c Viá»t Nam

Nhà nước đó đặt dưới sự lãnh đạo của “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” (Điều 4 Hiến pháp 1992).

Tham khảo thêm: https://discourse.gohugo.io/t/articles-updated-and-authors-do-not/14741

Vì lẽ đó, pháp luật của Nhà nước ta về bản chất là pháp luật xã hội chủ nghĩa, nó thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, đồng thời phản ánh, thể hiện ý chí, lợi ích của các tầng lớp nhân dân lao động khác và của cả dân tộc. Có sự thống nhất đó là do trong xã hội ta hiện nay có sự thống nhất về cơ bản, lâu dài giữa lợi ích của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức với lợi ích của cả dân tộc. Đó là mục đích “bảo đảm không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện” (Điều 3 Hiến pháp 1992).

Nói pháp luật thể hiện ý chí và lợi ích của toàn thể nhân dân lao động không có nghĩa là phủ nhận tính giai cấp của pháp luật của Nhà nước ta, đối với đường lối, chính sách của Đảng của giai cấp công nhân. Vấn đề là ở chỗ, khi pháp luật phản ánh, bảo vệ lợi ích của các giai cấp, của dân tộc phải đứng trên những quan điểm, thể hiện trong chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một nguyên tắc hàng đầu của pháp luật nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Trong nền kinh tế nhiều thành phần, đương nhiên còn tồn tại các lợi ích khác nhau của các giai cấp, các tầng lớp xã hội. Pháp luật cũng đương nhiên phải bảo vệ, phản ánh tất cả nhẽng lợi ích chính đáng đó, nhưng phải phù hợp với định hướng phát triển của nền kinh tế nhiều thành phầnm phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước ta.

Tham khảo thêm: https://www.native-instruments.com/forum/threads/not-rare-for-me-to-lose-the-settings-that-ive-made-in-battery.338061/