Teaching Profession Attitudes and the Anxiety towards Mathematics Teaching of Turkish and Kosovan Teachers

Bunyamin Aydin, Dilek Sezgin Memnun

Abstract


Kosovo needs some improvements about its education system and requires some essential and rapid changes in teachers' attitudes towards their profession and in teacher training. Attitude and anxiety are important components that affect the success in profession life and teaching of them. Because of that, the aim of this research is to examine the attitude towards teaching profession and the anxiety towards mathematics teaching, and to explore the differences between the attitude and the anxiety levels of Kosovan and Turkish teachers. The attitude towards teaching profession and the anxiety towards mathematics teaching scales were applied to a total of 64 teachers with this aim. A total of 29 of these teachers were from Turkey while a total of 35 of them were from Kosovo. These teachers were determined randomly from the teachers working in Turkey and Kosovo. At the data analysis stage, firstly total points were divided into the items for each scale and then average points were calculated separately for each one. After that, descriptive statistics and variance analysis were applied to the average points. After the analysis of the data, it was understood that there was not a significant difference between the anxiety towards mathematics teaching of Kosovan and Turkish teachers while there was a significant difference between their attitudes about teaching profession. Besides, it was indicated that Kosovan teachers had a higher level of attitude towards teaching profession than Turkish teachers. Additionally, there were significant relationships between the attitude towards teaching profession and the anxiety towards mathematics teaching not only for Turkish teachers but also Kosovan teachers.


Full Text:

PDF

References


Aşkar, P. ve Erden, M. (1987) Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği. Çağdaş Eğitim, 121(12), 8-11.

Aydın, E. ve Dilmaç, B. (2004). Matematik Kaygısı. Eğitime ilişkin Çeşitlemeler.(Ed. M. Gürsel). Konya: Eğitim Kitabevi.

Aydın, E., Delice, A., Dilmaç, B. ve Ertekin,E. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeylerine cinsiyet, sınıf ve kurumdeğişkenlerinin etkisi. İlköğretim Online, 8(1), 231-242.

Aydın, R. ve Sağlam, G. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 257-294.

Berberoğlu, G. (2007). Türk bakış açısından PISA araştırma sonuçları. 17.05.2011 tarihinde http://www.konrad.org.tr/Egitimturk/07girayberberoglu.pdf adresinden eldeedilmiştir.

Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.

Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.

Delice, A., Ertekin, E., Aydın, E. ve Dilmaç, B. (2009). Öğretmen adaylarının matematik kaygısı ile bilgibilimsel inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 361-375.

Deniz, L. ve Üldaş, İ. (2008). Öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik matematik kaygı ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 49-62

Gürbüz, H. ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 71–83.

Kaplan, A. ve İpek, A.S. (2002). Matematik öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 125, 69-73.

Nurlu, Ö. ve Eti, İ. (2016). Temel eğitim öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve kaygı kaynaklarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eurasian Education & Literature Journal, 4, 28-37.

Özdemir, E. ve Gür, H. (2011). Matematikkaygısı-endişesi ölçeğiin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 39-50.

Özlü, Ö. (2001). Ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe karşı tutumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Peker, M. (2006). Matematik öğretmeye yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Educational Sciences & Practices, 5(9), 73-92.

Pupovci, D., Hyseni, H., & Salıhaj, J. (2001). Arsimi Në Kosov ë. Priştine:ë Druck Art Yayını.

Sırmacı, N. (2007). Üniversite öğrencilerinin matematiğe karşı kaygı ve tutumlarının incelenmesi. Erzurum örneklemi. Eğitimve Bilim, 32(145), 53-70.

Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Programına Devam eden Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1).

Taşdemir, C. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 91-114.

Tekerek, M. ve Polat, S. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September, Fırat Ünversitesi, Elazığ, Türkiye.

Terzi, A.R. ve Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593-614.

Yenilmez, K. ve Özabacı, N.Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri ar.asındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 132-146.

Yıldırım, K. (2013). Sınıf öğretmenlerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

Yıldırım, B. ve Yıldırım, S. (2012). Kosova'da öğretmen yetiştirme politikası (1990-2010). e-Journal of New World Sciences Academy, 7(4), 1054-1062.
DOI: https://doi.org/10.5296/ire.v6i2.13192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
 Contact: ire@macrothink.org

To make sure that you can receive messages from us, please add the 'macrothink.org' domain to your e-mail 'safe list'. If you do not receive e-mail in your 'inbox', check your 'bulk mail' or 'junk mail' folders.

Copyright © Macrothink Institute   ISSN 2327-5499