The Meaning of Leisure and Life Satisfaction: The Sample of University Students

Yusuf Er, Mustafa Can KOC, Mehmet DEMIREL, Abdullah CUHADAR

Abstract


The aim of the study is to examine the meaning of leisure time and life satisfaction levels of university students in general and students studying in faculties of tourism and sports sciences specifically. The sample group was determined from Recreation and Recreation Management students in the faculties of Tourism and Sport Sciences of universities by using appropriate sampling method based on voluntariness. The study included a total of 1345 university students, 507 women (37.7%) and 838 men (62.3%). In the study, Leisure Meanings Inventory (LMI), which included 35 items and 8 sub-dimensions and which was adapted into Turkish by Gürbüz, Özdemir and Karaküçük (2007), and the Life Satisfaction Questionnaire, which was developed by Diener et al. in 1985 and adapted into Turkish by Yetim (1993) and which included 5 items, were used. In the analysis of the data, descriptive statistical methods such as percentage and frequency were checked to determine the distribution of the personal information of the participants, and Skewness and Kurtosis values of the data were checked to determine whether the data showed normal distribution. In addition, t-test and Anova test and correlation analysis methods were used (α = 0.05). The limitations of the study and evaluations for future studies were discussed in this sense.


Full Text:

PDF

References


Albayrak, A. (2012). İstanbul’daki Konaklama İşletmelerinin Rekreasyon Faaliyetlerinin

Değerlendirilmesi, Online Academic Journal of İnformation Technology, 3(8), 43-58.

Avşaroğlu, S., Deniz, M. E., & Kahraman, A. (2005). Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu

İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115-129.

Aydıner, B.B. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçlarının Alt Boyutlarının Genel

Öz-Yeterlik Yaşam Doyumu Ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.

Balcı, V., & İlhan, A. (2006). Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere

Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 11-18.

Belli, E., & Gürbüz, A. (2012, Nisan). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik

Personelinin Rekreasyon Faaliyetlerinin İncelenmesi, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya.

Çakır V. O., Şahin S., Serdar E., Parlakkılıç Ş. (2016). Kamu çalışanlarının serbest zaman

engelleri ile yaşam tatmini düzeylerinin incelenmesi. Journal of Tourism Theory and Research, 2(2), 135-141.

Demirel M., Harmandar D. (2009). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere

katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 838-846.

Diener E; Emmons, R; Larsen, R. J. & Griffin, S. The satisfaction withlife scale. Journal of

Personality Assessment, 1985 - 49, 71–75,2.

Esteve, R., San Martin. J., Lopez, A. E. (1999). Grosping The Meaning of Leisure:

Developing A Self Report Measurement Tool. Leisure Studies, 18 (2):79-91, DOI:

1080/026143699374961).

Göker, Y. (2013). Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin

Yaşam Doyumları Ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Gumus, H., Honca, A. A., & Cetinkaya, T. (2019). Perceived Social Support in Recreational

Activity Participation: A Study on Students. Higher Education Studies, 9(1), 151-158.

Gumus, H., & Isik, O. (2018). The Relationship of Physical Activity Level, Leisure

Motivation and Quality of Life in Candidate Teachers. International Journal of

Progressive Education, 14(5), 22-32.

Güngörmüş H.A., Yenel F., Gürbüz B. (2014). Examination of Recreational Motives of

Individuals: Demographic Differences. International Journal of Human Science, 11(1), 373-386.

Gürbüz, B., Özdemir, A. S., & Karaküçük, S. (2007). Boş Zaman Ölçeğinin Anlamı: Türk

Üniversite Öğrencilerinin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.

Jondeau, E., Rockinger, M. (2003). Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence,

persistence, and comovements. Journal of Economic Dynamics & Control, 27, 1699 – 1737).

Kabasakal, Z., & Uz Baş, A. (2013). Öğretmen adaylarında yaşam doyumunun yordayıcısı

olarak problem çözme becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 27-35.

Kara, F., M., Emir, E., Gürbüz, B., Öncü, E. (2018). Serbest Zamanın Anlamı: Yetişkin

Bireyler Örneği. SPORMETRE, 16(3),187-195.

Karavardar, G. Korkmaz, C. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Ve Stresle

Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi: Giresun Üniversitesi İşletme Bölümü Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(83), 33-46.

Lakot-Atasoy, K., Öncü, E., Küçük-Kılıç, S. (2015). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarında

Serbest Zaman Algısı ve Engelleri. III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım 2015, Eskişehir.

Metin, T.C., Kesici, M., & Kodaş, D. (2013). Rekreasyon Olgusuna Akademisyenlerin

Yaklaşımları. Yaşar Üniversitesi Dergisi. 30(8), 5021-5048.

Müderrisioğlu, H., Kutay, E. L., & Eşen, S. Ö. (2005). Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlerde

Kısıtlayıcılar, Tarım Bilimleri Dergisi, 11.1, 40-44.

Pronovost, G. (2015). Que faisons-nous de notre temps? Vingt-quatre heures dans la vie des

Québécois – Comparaisons internationales. Québec, QC : Presses de l’Université du

Québec.

Özer, M., Karabulut, Ö.Ö. (2003). Yaşlılarda Yaşam Doyumu. Geriatri, 6(2), 72-74.

Rhodes R.E., Dean R.N. (2009). Understanding physical inactivity: Prediction of four

sedentary leisure behaviors. Leisure Sciences, 31(2): 124-135.

Roberts K. (2010). Is leisure studies “ethnocentric”? If so, does this matter? World Leisure

Journal, 52(3), 164-176.

Sarol H., Çimen Z. (2017). Why people participate leisure time physical activity: a Turkish

perspective. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 8(1), 63-72.

Soyer F., Yıldız N., O Harmandar., Demirel D., Serdar E., Demirel M., Ayhan C., Demirhan

O. (2017). Üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımlarına engel teşkil eden faktörler ile katılımcıların yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 2035-2046. doi:10.14687/jhs.v14i2.4647.

Toy, A.B. (2015). Serbest ve Grekoromen Stil Güreşçilerin Hedef Yönelimi ve Yaşam

Doyumu İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çorum.

Temiz, T., Z., Cömert, T., I. (2018) Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumları, Bağlanma

Stilleri ve Psikolojik Dayanıklılıklarının Birbirleriyle Olan İlişkisinin İncelenmesi.

Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31:274-283.

Yetim, Ü. (1993). Life satisfaction: A study based on the organization of personal projects.

Social Indicators Research, 29 (3), 277-289.

Yıkılmaz, M., & Güdül, M. D. (2015). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu, yaşamda

anlam ve bilinçli farkındalık arasındaki ilişkiler. Ege Eğitim Dergisi.

Işık, Ö., Gümüş, H., Okudan, B., & Yilmaz, M. (2014). Evaluation of the effects of the

quality of life levels of university students upon their depression levels. International

Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 2(5), 836-843.

Işık, Ö. G., & Koçak, Ö. F. (2014). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının

Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesİ. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Akademik Dergisi, 8 (3), 281-300.

Demirci, S., Dönmez, C. M., Gündoğar, D., & Baydar, Ç. L. (2007). Public awareness of,

attitudes toward, and understanding of epilepsy in Isparta, Turkey. Epilepsy &

Behavior, 11(3), 427-433.

Dost, M. T. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre

incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 132-143.

Temiz, Z. T., & Comert, I. T. (2018). The Relationship Between Life Satisfaction,

Attachment Styles, and Psychological Resilience in University Students. Dusunen

Adam-Journal Of Psychıatry And Neurologıcal Scıences, 31(3), 274-283.
DOI: https://doi.org/10.5296/ijch.v6i2.14923

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Yusuf Er, Mustafa Can KOC, Mehmet DEMIREL, Abdullah CUHADAR

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

To make sure that you can receive messages from us, please add the 'macrothink.org' domain to your e-mail 'safe list'. If you do not receive e-mail in your 'inbox', check your 'bulk mail' or 'junk mail' folders.

Copyright © Macrothink Institute   ISSN 2332-5518