Vol 12, No 2 (2020)

DOI: https://doi.org/10.5296/ajfa.v12i2

Vol.12, No. 2, December 2020

Table of Contents

Faris Alqadi
PDF
1-13
Munshi Samaduzzaman
PDF
14-27
Issam Tlemsani, Maram Alghamdi, Samar Balhareth, Fatimah Alsaleh, Munira Alomair, Munirah Alqutaim
PDF
28-38
Neelangie Sulochana Nanayakkara, P. D. Nimal, Y. K. Weerakoon
PDF
39-57
Theophilus Anaekenwa Aguguom
PDF
58-78